DevelBranch
Software Research and Development

Giới thiệu Intel Pin Binary Instrumentation Tool

Bài viết giới thiệu những khái niệm cơ bản nhất của Binary Instrumentation và từng bước để xây dựng công cụ instrumentation dựa trên Intel Pin - A Dynamic Binary Instrumentation Tool. Read more...

Giới thiệu Remote Procedure Call (RPC) trên Windows

Bài viết mô tả cách sử dụng Remote Procedure Call (RPC) để trao đổi dữ liệu giữa các tiến trình khác nhau trên nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows. Read more...

Boston Key Party CTF 2014 – Reversing 300 – VM

Boston Key Party CTF 2014 – Reversing 300 – VM: a simple vm engine introduction and how to solve this challenge. Read more...

printf("Hello world!\n");

Welcome to DevelBranch. This is the first post. Look forward to posting something new and interesting! Read more...