DevelBranch
Software Research and Development

Deobfuscate malware - English version

Malware authors utilize packers to make it difficult for their malware to be reversed. In this article, I am going to show my experience with packers and manual unpacking. Read more...

Deobfuscate malware

Các dòng malware hiện nay rất ít khi dùng các packer phổ biến, thay vào đó là các packer tự phát triển nhằm tránh sự phát hiện của các phần mềm bảo vệ máy tính người dùng. Bài viết mô tả một cách làm để unpack các mẫu mã độc hại bị mã hóa nhiều lớp. Chi tiết về các hành vi của malware sẽ được mô tả trong một bài viết khác. Read more...

Lightweight SSH Honeypot (part 2)

Xây dựng chương trình đánh dấu vị trí của các máy tính đang bruteforce dịch vụ SSH trên thế giới. Phần này tôi sẽ viết chi tiết cách cụ thể tôi thực hiện dự án này. Read more...

Lightweight SSH Honeypot

Xây dựng chương trình đánh dấu vị trí của các máy tính đang bruteforce dịch vụ SSH trên thế giới. Read more...

Chromium Based Browsers are safe or not ? (English version)

n-day vulnerability in Chromium Based Browsers Read more...