DevelBranch
Software Research and Development

Cài đặt internet gateway để giám sát các hành vi của mã độc

Trong khi phân tích hành vi của mã độc (malware), người phân tích luôn gặp một số tình huống khó chịu như: mã độc cần có kết nối tới server điều khiển, hoặc mã độc sẽ kiểm tra kết nối tới một số server trước khi thực hiện hành vi độc hại. Việc kiểm tra những đoạn mã liên quan tới kết nối và giao tiếp với server thật sự rất khó khăn. Do đó, tôi n... Read more...

Badlock có thật sự nguy hiểm không?

Các chuyên gia nghiên cứu bảo mật vừa mới phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hầu hết các phiên bản Windows và Samba. Lỗ hổng được đặt tên là Badlock và được vá vào 12/04/2016 theo thông báo của nhóm phát triển Samba. Nhưng thật sự lỗ hổng này nghiêm trọng đến mức nào và có ảnh hưởng ra sao? Read more...

Giới thiệu Intel Pin Binary Instrumentation Tool

Bài viết giới thiệu những khái niệm cơ bản nhất của Binary Instrumentation và từng bước để xây dựng công cụ instrumentation dựa trên Intel Pin - A Dynamic Binary Instrumentation Tool. Read more...

Giới thiệu Remote Procedure Call (RPC) trên Windows

Bài viết mô tả cách sử dụng Remote Procedure Call (RPC) để trao đổi dữ liệu giữa các tiến trình khác nhau trên nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows. Read more...

Boston Key Party CTF 2014 – Reversing 300 – VM

Boston Key Party CTF 2014 – Reversing 300 – VM: a simple vm engine introduction and how to solve this challenge. Read more...